Stämma 2018

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Bolagsstämma med Landsbygsfiber Skövde AB i Värsås Gummiverkstad

den 21 maj -18 kl. 18.30

 

Som ägare av aktie i Landsbygsfiber Skövde AB är du välkommen på bolagsstämma.

Anmälan om deltagande sker senast den 11/5 -2017 via hemsidan www.skovdefiber.com till mailadress anmalan@skovdefiber.com

Motioner och övriga ärenden ska inkommit till styrelsen senast den 2/5 -18

via mail kontakt@skovdefiber.com

 

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justerare.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.

7. Beslut om

fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

8. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.

9. Val av valberedning. ( 4 st. )

10. Fastställande av arvoden till styrelsen

11. Inkomna motioner.

12. Antagande av Bolagsordning

13. Övriga ärenden.

Styrelsens befogenheter vid markavtalstvist

14. Stämman avslutas.

 

 

Välkomna / Styrelsen

 

Bolgasstämmoprotokoll 2018

 

Bolagsstämmoprotokoll 2017.

 

Bolagsordning antagen på stämman 2017.

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017.