Stämma 2020


Kallelse till Bolagsstämma med Landsbygdsfiber Skövde AB

I Allas Hus, Borgunda, tisdagen 31:a mars klockan 18.00

Vi planerar att genomföra stämman trots Coronaviruset men kommer noga följa Folkhälsoinstitutets rekommendationer. Skjuts stämman upp till senare datum kommer det annonseras på den här sidan 27/3-20.Vi vill påminna om möjligheten till fullmakt för dom som av hälsoskäl vill medverka och vill kunna ge sin röst.


Som ägare av aktie i Landsbygdsfiber Skövde AB är du välkommen på bolagsstämma

Anmälan om deltagande sker senast den 27/3 via hemsidan www.skovdefiber.com

Motioner och övriga ärenden ska inkommit till styrelsen senast den 18/3 via  mail

kontakt@skovdefiber.com

 Anmälan till stämman görs  på följande e-postadress: anmalan@skovdefiber.com

Skriv samtliga namn som du vill anmäla i meddelandet.Dagordning

1.Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2.Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Val av två justerare och tillika rösträknare.

4.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.Godkännande av dagordningen.

6.Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.

7.Beslut om

•fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

•dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

•ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.

8.Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.

9. Val av valberedning.  ( 4 st. )

10.Fastställande av arvoden till styrelsen.

11.Genomgång av budget och fastställande av avgifter.

12. Inkomna motioner.

13.  Övriga ärenden.

14. Stämman avslutas.Välkomna / Styrelsen


Protokoll från stämman 2019

Årsredovisning för  räkenskapsåret 2019